تخفیف های مرن فا

در صورتی که مجموع قیمت دوره های موجود در سبد خرید شما، بیش از 750 هزار تومان هست، تخفیف به شما تعلق خواهد گرفت..
پیشنهاد می‌شود که همه دوره هایی که نیاز دارید را به صورت یک جا تهیه کنید تا از تخفیف بیشتری استفاده کنید
#MERNFA_OFFER
❇️ اگر مجموع مبلغ پرداختی، از 750 هزار تا 1 میلیون تومان باشد
✅ 70 هزار تومان تخفیف
❇️ اگر مجموع مبلغ پرداختی، از 1 میلیون تا 1 میلیون و 300 هزار تومان باشد
✅ 140هزار تومان تخفیف
❇️ اگر مجموع مبلغ پرداختی، از 1 میلیون و 300 هزار تا 1 میلیون و 600 هزار تومان باشد
✅ 200 هزار تومان تخفیف
❇️ اگر مجموع مبلغ پرداختی، از 1 میلیون و 600 هزار تا 2 میلیون تومان باشد
✅ 280 هزار تومان تخفیف
❇️ اگر مجموع مبلغ پرداختی، بیش از 2 میلیون تومان باشد
✅ 350 هزار تومان تخفیف